Elias Anton

DOB: 05/06/1998

Age Range: 16 — 20

Ethnicity: Middle Eastern

Height: 187cm

Hair colour: Black

Eye colour: Brown

Download Elias's biography

View Elias on Showcast

Elias's showreel(s)

1. EliasAnton_Barracuda_Marquee

This text will be replaced

2. EliasAnton_Barracuda_Marquee3

This text will be replaced

3. EliasAnton_Barracuda_Marquee2

This text will be replaced

4. Barracuda Trailer

This text will be replaced